انواع قراردادهاي پيمانكاري در نظام حقوقي ايران و حقوق بين الملل

انواع قراردادهاي پيمانكاري در نظام حقوقي ايران و حقوق بين الملل

انواع قراردادهاي پيمانكاري در نظام حقوقي ايران و حقوق بين الملل

فایل ورد قابل ویرایش تعدادصفحات11

مقدمه:

برقراري روابط مطلوب و تقويت آن و حفظ حقوق كليه طرف هاي ذيربط هم اكنون متكي به قوانين و مقررات مختلفي در بخش هاي اجرايي، مالي ، تامين اجتماعي و .... مي باشد كه تقريباً كليه مراحل كار را پوشش مي دهد و آگاهي مديران اجرايي در هر مرحله از آنها ضروري مي باشد.

 

مفهوم قراردادهاي پيمانكاري در نظام حقوقي ايران و حقوق بين الملل

 

 * بررسي موضوع

  • عام
  • خاص

 

در شكل عـــام‌، قواعد عمومي قراردادها مطرح و حاكم است ولي در عين حال داراي قواعد خاص

ومشخصي نيز مي باشد .


دسته:

انواع قراردادهاي پيمانكاري در نظام حقوقي ايران و حقوق بين الملل

خرید آنلاین